Historie

Kolem r. 1778 bylo zahájeno vyučování dětí v soukromých staveních, kde je učil, jak se tehdy říkalo, školní pomocník. V roce 1804 byla postavena nová obecní chalupa (stávala naproti nynější budově školy). Světnice sloužila jako učebna, jedna menší světnička jako byt učitele a druhá patřila obecnímu pastýři.
Školní světnice byla však pro děti nedostačující. Proto byla dekretem rakouské dvorní komory ve Vídni povolena výstavba školy. Stavba byla zahájena 12. května 1817 na dolním konci obce (dnes budova obecního úřadu). Školní docházka byla tehdy povinná od 6 do 12 let, starší žáci chodili ještě dva roky na nedělní odpolední opakovací hodiny.
S rozvojem obce i přiškoleného Divce a Borovice dosáhl v r. 1876 počet dětí v jednotřídce 136. Učebna o rozměrech 7x8 metrů byla tedy malá. Postačující ji dělala nepravidelná docházka dětí do školy. V létě byly děti přidržovány k polní práci a k pasení dobytka. Okresní školní rada v r. 1877 nařídila přístavbu, která byla během 4 měsíců téhož roku provedena.

V červnu 1906 byla místní školní rada vyzvána, aby uvažovala o stavbě nové školní budovy, protože stará škola nevyhovovala, jak po stránce hygienické, tak i pro značný počet dětí. 15. dubna 1913 byl položen základní kámen k nové budově, kterou navrhl stavitel Václav Rejchl - místní rodák. Nová škola byla tehdy jednou z nejlepších na okrese. 7. ledna 1914 bylo zahájeno vyučování a o pouti 28. června byla slavnostně posvěcena.
V 70. letech minulého století byla škola pro nedostatek žáků zrušena a na dlouhá léta sloužila jiným účelům. Znovu otevřena byla až v roce 1994, poté co prošla důkladnou rekonstrukcí a byla vybavena novým zařízením.