Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

1. Obecná ustanovení

a) Přijetí dítěte do školní družiny je nenárokové.
b) Přijetí se řídí Kritérii pro přijímání dětí do školní družiny, která jsou v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 v platném znění.
c) Děti budou přijímány do ŠD do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.
d) O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě:
- písemné přihlášky podané zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu,
- splnění Kritéria pro přijímání dětí do ŠD do výše stanovené kapacity volných míst pro daný šk. rok.

2. Stanovení volné kapacity školní družiny

Celková maximální kapacita školní družiny je stanovena na 32 žáků.

3. Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

a) žáci 1., 2. a 3. ročníku
b) žáci 4. a 5. roč., kteří do školy denně dojíždí bez autobusového spojení
c) žáci 4. a 5. roč.

Pokud nebudou moci být z kapacitního důvodu přijaté všechny děti v rámci určitého kritéria, bude o přijetí rozhodovat věk dítěte. Přednostně bude v rámci daného kritéria přijato dítě věkově mladší.

4. Časový harmonogram přijímání dětí do školní družiny

a) Do 15.6. -zaslání závazných přihlášek do školní družiny

c) Do 22.6. -odevzdání vyplněných závazných přihlášek vychovatelce

e) Do 30.6. - vyrozumění zákonných zástupců žáků o přijetí/nepřijetí žáka do ŠD mailem.

5. Závěrečné ustanovení

Při rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny v ZŠ Librantice bude ředitel školy brát v úvahu dodržení termínu pro odevzdání závazné přihlášky a splnění jednotlivých kritérií pro přijetí do školní družiny v uvedeném pořadí.

V Libranticích 20.5. 2018                                                                Pavel Kubíček, ředitel školy